Treść strony

Krajowy Mechanizm Prewencji

CO TO JEST KRAJOWY MECHANIZM PREWENCJI?

Jest to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie: OPCAT). W dniu 18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

ZADANIA KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI:

  • regularne sprawdzanie sposobu traktowania pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem;
  • przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • przedstawianie propozycji i uwag odnośnie do obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych;
  • sporządzanie rocznego raportu z działalności, który jest następnie publikowany.

WIZYTACJE KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI:

  • mają charakter prewencyjny,
  • są niezapowiedziane,
  • podczas ich trwania dokonuje się m.in. oglądu pomieszczeń wchodzących w skład wizytowanego miejsca zatrzymań, rozmów w cztery oczy z osobami pozbawionymi wolności oraz analizy dokumentacji prowadzonej w wizytowanym miejscu,
  • zwieńczenie każdej wizytacji stanowi raport zawierający rekomendacje dla władz jednostki, której wyciąg dostępny jest na stronie internetowej: www.rpo.gov.pl w zakładce Krajowy Mechanizm Prewencji.