Zawartość

Partnerstwo wschodnie

Data: 
2013-12-31

 

Program Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE 2009 - 2013 stanowi wspólną inicjatywę polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz byłego Mediatora Republiki Francuskiej a obecnego Obrońcę Praw Republiki Francuskiej. Skierowany jest do instytucji ochrony praw człowieka krajów objętych Partnerstwem Wschodnim Unii Europejskiej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.


Celem Programu jest wzmocnienie zdolności urzędów ombudsmanów, organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych państw Partnerstwa Wschodniego UE w realizacji zadania ochrony praw jednostki i budowy demokratycznego państwa prawa. Organizacja m.in. seminariów, szkoleń, wspólnych wizytacji pracowników urzędów ombudsmanów oraz wymiana doświadczeń przyczynia się do umocnienia ochrony praw człowieka w poszczególnych obszarach działania.

Beneficjentami oraz odbiorcami są oprócz ombudsmanów państw objętych projektem Partnerstwa Wschodniego, organy wymiaru sprawiedliwości, organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz dziennikarze i organizacje wolnych mediów.
 

Data: 
2013-02-21

 

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz uczestniczyła w II szczycie Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Spotkanie odbywało się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tematem dyskusji była m.in. rola Narodowych Instytucji Praw Człowieka spoza UE we wdrażaniu wytycznych ONZ na temat Biznesu i Praw Człowieka.

 

ZałącznikWielkość
Conference programme.pdf132.59 KB
Raport - Beata Faracik.pdf2.34 MB
Data: 
2012-09-27

W dniach 25-27 września 2012 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało kolejną edycję seminarium w Warszawie z udziałem przedstawicieli instytucji ombudsmańskich Francji, Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Mołdowy, Ukrainy, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Białorusi i Gruzji oraz przedstawicieli polskich instytucji publicznych. Tematy trzydniowego seminarium kształtowały się następująco: ochrona praw dzieci w prawie karnym i cywilnym, Ombudsman a władza sądownicza, w tym współpraca z Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym oraz prawa osób starszych i osób z niepełnosprawnością w prawie pracy.

ZałącznikWielkość
Program seminarium.pdf220.84 KB
Data: 
2011-10-18

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz w dniu 18 października uczestniczyła w śniadaniu roboczym wydanym przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka z okazji spotkania w Brukseli ombudsmanów Partnerstwa Wschodniego. Rozmowy dotyczyły m.in. wymiany doświadczeń w zakresie ochrony praw człowieka oraz możliwości ich wykorzystania w kształtowaniu polityki zarówno UE jak i państw członkowskich wobec innych regionów świata. Uczestniczący w spotkaniu eurodeputowani ocenili, że program współpracy ombudsmanów jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego. 

Data: 
2011-10-17

W Parlamencie Europejskim w dniu 17 października 2011 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. Praw Człowieka poświęcone współpracy Ombudsmanów w Partnerstwie Wschodnim. Uczestniczyli w nim: Obrońca Praw Człowieka Republiki Armenii Karen Andreasyan, Pełnomocnik Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu prof. Elmira Suleymanova, Zastępca Obrońcy Publicznego Gruzji Tatiana Khuntsaria, Adwokat Parlamentarny Republiki Mołdowy Anatolie Munteanu, Obrońca Praw Człowieka Republiki Francuskiej Dominique Baudis oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz. Przedmiotem spotkania była ocena działań i doświadczeń związanych z programem Partnerstwa, jak również dyskusja z Posłami do Parlamentu Europejskiego i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej. Przedstawione zostały wyniki badań nt. „Wsparcia współpracy Ombudsmanów w Partnerstwie Wschodnim” autorstwa prof. Zdzisława Kędzi, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu oraz członka Komitetu Praw Społecznych, Ekonomicznych i Kulturalnych ONZ. 

Data: 
Od 2010-11-15 do 2010-11-16

W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie odbyła się międzynarodowa debata: „Partnerstwo Wschodnie dla praw człowieka – szanse i wyzwania”, którą zorganizował Rzecznik Praw Obywatelskich RP wraz z Rektorem WSE. W debacie uczestniczyli m.in. Adwokat Parlamentarny Mołdowy Anatolie Munteanu, Zastępca RPO Stanisław Trociuk, prof. Czesław Porębski, prof. Bogdan Szlachta, dr Janusz Karp oraz dr Rafał Prostak. Stanowiła ona część seminarium "Partnerstwo dla Praw Człowieka", którego inauguracja miała miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika.

Data: 
2010-05-14

Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyli w seminarium w ramach realizacji projektu "Partnerstwo dla praw człowieka - Polska - Gruzja - Mołdowa", które odbyło się w Kiszyniowie w dniach 10-14 maja 2010 r.

 

ZałącznikWielkość
Program seminarium 10-14052010.pdf74.08 KB